فراخوان ارسال مقاله در حوزه های :

  • مرمت و احیای ابنیه

بوم با هدف انتشار نتایج پژوهش و تجربه های علمی و مطالعات میدانی در حوزه های معرفی ، مستند سازی ، مرمت و احیاء ابنیه تاریخی ، بافت های شهری و روستایی آماده دریافت مقاله ها و گزارش های پژوهشگران می باشد.

  • گردشگری بوم

پتانسیل های بالقوه و بالفعل ارزش های گردشگری بوم شناسی ایران در حوزه های مختلف ارزش های آئینی ، هنری ، طبیعی ، فرهنگی ، اجتماعی و …

  • معماری و شهر

معرفی مطالعات تحلیلی تطبیقی و نشانه شناختی ابنیه تاریخی و بافت های شهری و روستایی همراه با عناصر و اجزاء آثار بومی ایران در تمامی حوزه ها به صورت منفرد یا ترکیبی و تعامل با بوم ملل .

  • میراث

معرفی مستند سازی و گزارش و مطالب تحقیقی پیرامون میراث فرهنگی و صنایع دستی کشور در حوزه های مختلف آثار ثبتی ملموس و نا ملموس ، آئین ها و مراسم بومی ، مشاغل و صنایع دستی ، محوطه های باستانی ، پایگاه های میراثی ، بناها و بافت های ثبتی میراثی و …

  • هنر

مطالعه و بررسی ارزش های مفهومی و نماد شناسی در آثار بومی ، صنایع دستی ایران .

  • فرهنگ

حوزه های مختلف فرهنگ از جمله آئین های دینی ، قوم شناسی ، انسان شناسی ، جغرافیا ، تاریخ ، جامعه شناسی ، ادبیات ، دانش بومی ، آوای بومی و …

  • طبیعت و محیط زیست

معرفی مطالعات تحلیلی تطبیقی در حوزه های زیست محیطی و توانهای محیطی ایران ، محوطه های طبیعی ، منطق حفاظت شده ، پارکهای ملی ، اثر طبیعی ملی ، پناهگاه های حیات وحش ، حیوانات ، گیاه شناسی  و …

برای راهنمای نویسندگان اینجا را کلیک نمایید