دریچه و بوم

معرفی بنیاد سعدی
روابط عمومی بنیاد سعدی

چکيده
در راستای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان مؤسسهای تأسیس شد که به پاس نکوداشت استاد سخن پارسی سعدی نام گرفت. از مهرماه ۱۳۹۱ش، فعالیت این مرکز علمی-پژوهشی زیر نظر ریاست جمهوری آغاز شد. اهداف اصلی این مؤسسه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، تهیه محتوای آموزشی و ترویج زبان فارسی در جهان است.
معرفي بنياد سعدي
زبان فارسی با بیش از هزار سال ادبیات غنی و آثار ارزنده شاعران و نویسندگان بزرگی چون فردوسی، خیام، بیهقی، مولوی، سعدی و حافظ همواره مورد توجه و علاقه کسانی بوده است که خواستار فراگرفتن این زبان و آشنایی با فرهنگ ایرانی-اسلامی آن بودهاند. به همین منظور آموزش این زبان به شیوه علمی و دقیق و با به کارگیری امکانات آموزشی جدید به سازمانی خاص نیاز دارد تا بتواند دانشآموزان، دانشجویان و عموم علاقه مندان به زبان فارسی را با این زبان و ادبیات غنی آن آشنا سازد. با توجه به نبودِ چنین مرکزی در جلسه ۶۷۳ مورخ ۴/۸/۸۹ش شورای عالی انقلاب فرهنگی بنیادی به نام “بنیاد سعدی” تصویب شد تا مدیریت راهبردی و اجرای فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رسانهای را در حوزه زبان و ادبیّات فارسی در سطح بینالمللی عهده دار شود. این بنیاد در سال ۱۳۹۱ش (۲۰۱۱م) تأسیس شد.
اهداف
بنیاد سعدی نه تنها غیرایرانیانِ علاقه مند به آموزش زبان فارسی را مخاطَب خود میشناسد بلکه به آموزش زبان فارسی به ایرانیان مقیم خارج از کشور خصوصاً جوانان ایرانی که در آنجا متولّد شده و دور از سرزمین مادریشان رشد یافتهاند نیز توجه میکند. این بنیاد تلاش میکند با برنامه ریزی علمی و روشمند، یاریگر علاقه مندان یادگیری زبان فارسی در خارج یا داخل ایران باشد.

جهت آشنایی بیشتر با این بنیاد بخشی از فعالیتهای آن عبارتاند از:
۱ـ مدیریت، سیاست گذاری، هماهنگی، هدایت، حمایت و نظارت بر فعالیتهای جمهوری اسلامی ایران در زمینههای مرتبط با گسترش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور؛
۲ـ تدوین استاندارد و شیوه های مناسب آموزش زبان و ادب فارسی برای مقاطع مختلف تحصیلی و دورههای آموزشی؛
۳ـ حمایت از برگزاری دورهها، دروس، رشتهها، مراکز آموزش و تحقیقات زبان و ادبیات فارسی و اتاقهای ایران در کشورهای دیگر؛
۴ـ تأمین نیاز نمایندگی های فرهنگی_سیاسی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای فاقد رایزنی فرهنگی در حوزه زبان و ادبیات فارسی؛
۵ ـ برگزاری دوره های آموزشی، دانش افزایی و تخصصی زبان و ادبیات فارسی در داخل کشور؛
۶ ـ گسترش خط، زبان و ادبیات فارسی در میان ایرانیان مقیم خارج از کشور؛
۷ـ آموزش از راه دور زبان و ادب فارسی با استفاده از فناوریهای نوین و حمایت از این فعالیتها؛
۸ ـ اعزام استاد جهت تدریس در دوره های کوتاه و طولانی مدت زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور؛
۹ـ تألیف و تولید کتاب، نرم افزار، منابع و وسایل آموزشی در زمینه زبان و ادبیات فارسی به زبان های مختلف جهان؛
۱۰ـ تهیه لغتنامههای دوزبانه و چندزبانه و سایر کتاب های مرجع جهت تسهیل آموزش و پژوهش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور؛
۱۱ـ تجهیز کرسی ها، اتاق های ایران و کتابخانه های خارج از کشور به تجهیزات و منابع آموزشی، کمک آموزشی و مطالعاتی ذیربط؛
۱۲ـ اعطای راتبه (بورس تحصیلی) و فرصت مطالعاتی به دانشجویان، اساتید و محققان خارجی در زمینه زبان و ادب فارسی؛
۱۳ـ حمایت از پژوهشها و پایان نامه های برتر در زمینه زبان و ادب فارسی در خارج از کشور و اهدای جایزه به پژوهشها و پایان نامه های برگزیده در این زمینه؛
۱۴ـ برگزاری المپیادهای منطق های و جهانی و آزمونهای استاندارد تعیین سطح زبان فارسی؛
۱۵ـ برگزاری نشست ها و همایشهای علمی و ادبی مرتبط با زبان فارسی و مراسم نکوداشت مفاخر و استادان در این زمینه در داخل و خارج از کشور؛
۱۶ـ استقبال و حمایت از فعالیتهای ادبی، فرهنگی، هنری و رسانهای در زمینه زبان و ادب فارسی و استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و هنری و رسانهای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای دیگر در این زمینه؛
۱۷ـ تربیت استادان جوان و مستعد خارجی برای آموزش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور؛
۱۸ـ تشکیل مجمع جهانی اساتید خارجی و کانون فارغ التحصیلان خارجی زبان و ادبیات فارسی و برگزاری نشستهای دورهای برای اساتید و فارغالتحصیلان در داخل و خارج از کشور؛
۱۹ـ امضای اسناد همکاری و مبادلات پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و رسانهای در زمینه گسترش زبان و ادبیات فارسی با مؤسسات، دانشگاهها و مراکز ذیربط کشورهای دیگر؛
۲۰ـ اعلام همکاری در خصوص ایجاد پایگاههای اینترنتی و نشریات علمی و ادبی در زمینه زبان و ادب فارسی در خارج از كشور؛
۲۱- تدوین شیوههای مناسب آموزش زبان و ادب فارسی برای مقاطع مختلف تحصیلی و دوره های آموزشی؛
۲۲- ارتباط با سمنها (سازمانهای مردم نهاد) موجود در حوزه زبان فارسی در داخل و خارج از کشور؛
۲۳- تدوین شناسنامه وضعیت زبان فارسی در کشورهای مختلف جهان؛
۲۴- گسترش زبان فارسی به عنوان زبان دوم خارجی در دبیرستانهای خارج از کشور؛
۲۵- تلاش جهت راه اندازی کلاسهای آموزش زبان و خط فارسی برای نسل سوم و چهارم ایرانیان مقیم خارج از کشور؛
۲۶- راهاندازی کانونهای استادان، دانشجویان و دانشآموختگان زبان فارسی در جهان؛
۲۷- برگزاری دوره های تربیت مدرس(TTC) برای اساتید داخلی و خارجی در رشتههای مختلف از جمله آزفا، ادبیات فارسی، زبان شناسی و سایر زبانهای خارجی.
رويکردهاي بنياد
بنیاد سعدی تنها سازمان جهانی در زمینه آموزش زبان فارسی است. این بنیاد سه معاونت دارد که وظایف آنها به شرح زیر است:
معاونت امور بين الملل
این معاونت امور مربوط به برگزاری کلاسهای زبان فارسی در دانشگاه ها، مراکز آموزشی و سفارتخانه و رایزنی های فرهنگی ج.ا.ا را در خارج از کشور و ارتباط با استادان مراکر مردم نهاد، مدارس زبان فارسی و … را به عهده دارد و شامل سه حوزه مدیریتی است:

الف. مدیریت امور نمایندگیها:
• سیاست گذاری و نظارت در زمینههای مرتبط با گسترش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور؛
• تأمین نیازهای نمایندگیهای بنیاد در حوزه زبان ادب فارسی؛
• هماهنگی جهت برگزاری دورههای آموزش زبان فارسی در خارج از کشور؛
• تدوین راهبردها و سیاست های منطقهای و کشوری مربوط به گسترش زبان و ادبیات فارسی.
ب. مدیریت امور اتاق های ایران:
این مدیریت فعالیتهای بخش زبان فارسی اتاقهای ایران را به عهده دارد.
• نظارت برنامه ها و فعالیتهای مصوب اتاقهای ایران در حوزه زبان فارسی و هم چنین اجرای سازوکار مطلوب جهت ارتباط بین اتاق های ایران در مراکز مختلف.
ج. مدیریت همکاری های بین المللی:
• ساماندهی کانون علاقه مندان زبان و ادب فارسی در خارج از کشور و برگزاری نشست های دوره ای در این خصوص؛
• همکاری با سازمانهای بین اللملی در زمینه گسترش زبان و ادبیات فارسی.
معاونت آموزش و پژوهش
این معاونت فعالیتهای حوزه ستادی همچون تدوین دورههای آموزشی، تولید محتوای کتابهای آموزشی، تربیت مدرس، ارزیابی فعالیت مدرسان و غیره را بر عهده دارد و دو حوزه مدیریتی را شامل میشود:

الف. مدیریت امور آموزشی:
• برگزاری دورههای آموزشی، دانشافزایی و تخصصی زبان و ادب فارسی؛
• توسعه و گسترش خط، زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور؛
• اعطای راتبه و فرصت مطالعاتی به دانشجویان، اساتید و محققان خارجی در زمینه زبان و ادبیات فارسی؛
• برگزاری و نظارت المپیادهای کشوری، منطقهای و جهانی.
ب . مدیریت امور پژوهشی:
• تألیف و تولید کتاب، نرمافزارو … در زمینه زبان و ادب فارسی؛
• تهیه کتابها و لغتنامههای دو زبانه و چند زبانه؛
• تدوین شیوهنامه استاندارد مرجع زبان فارسی در جهان؛
• حمایت از پژوهشها و پایان نامه های برتر در زمینه زبان و ادبیات فارسی.
معاونت امور اداري و مالي
این معاونت مسؤلیت امور اداری، مالی و پشتیبانی بنیاد را بر عهده دارد و دارای سه حوزه مدیریتی است:

الف. مدیریت امور اداری و پشتیبانی:
• اجرای آیین نامه های استخدامی و حقوق و دستمزد؛
• تهیه و تنظیم و اجرای طرحهای رفاهی و درمانی؛
• ارزشیابی عملکرد کارکنان؛
• اجرای کلیه امور تشریفاتی مربوط به مهمانان داخلی و خارجی بنیاد.
ب. مدیریت امور مالی:
• اجرای اقدامات لازم به منظور تأمین و پرداخت هزینههای بنیاد.
ج. مدیریت طرح و برنامه:
• تهیه و تنظیم برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت بنیاد؛
• مدیریت کلیه واحدهای بنیاد.
همچنین سه حوزه روابط عمومی، نظارت و ارزیابی و فناوری اطلاعات زیر نظر مستقیم ریاست بنیاد فعالیت دارند.
فعاليتها
حضور در نمایشگاهها:
با توجه به این که بنیاد سعدی به صورت بینالمللی به آموزش زبان و ادبیات فارسی میپردازد، فعالیتهای گستردهای را هم داخل و هم خارج از کشور بر عهده دارد از جمله:
• شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی: این حوزه فعالیت مربوط به روابط عمومی بنیاد است. بنیاد سعدی در طول مدت کوتاه فعالیت خود در چندین نمایشگاه کتاب، گردشگری و نمایشگاه کتاب در مسکو حضور داشته است.
همايش ميراث زباني
از دیگر فعالیتهای این بخش شرکت در همایشهای تخصصی و حمایت از آنهاست؛ همچون همایش شرق-شناسی در ارمنستان، همایش میراث زبانی، همایش زبانشناسی در مشهد و … .
در حوزه ریاست بنیاد نیز تفاه منامه هایی در زمینه همکاری صورت پذیرفت که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
• تفاهم نامه با مؤسسات بین المللی در خصوص زبان و آموزش زبان و برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات؛
• تفاهم نامه بنیاد سعدی با دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص فعالیتهای بینالمللی؛
• تفاهم نامه بنیاد سعدی و جامعةالمصطفی؛
• تفاهم نامه دانشگاه علامه طباطبایی و … ؛
• تفاهم نامه و همکاری با مؤسسه یونس امره؛
• همکاری با انیستیتو گوته.
مرکز آموزش زبان فارسي
• برگزاری کلاسهای آموزشی ویژه زبانآموزان خارج و داخل کشور به صورت کوتاهمدت و بلندمدت؛
• برگزاری دوره های تربیت مدرس ویژه مدرسان و اساتید آموزش زبان فارسی به غیر فارسیزبانان که اولین دوره در خرداد ماه ۹۵ برگزار و با استقبال چشمگیری روبرو شد.
برگزاري دوره هاي دانش افزايي در سطح جهاني
از فعالیتهای مهم بنیاد سعدی برگزاری دوره های دانش افزایی در سطح جهانی است. به همین منظور هر ساله علاقه مندان کشورهای مختلف در سامانه دانش افزایی بنیاد سعدی ثبت نام میکنند؛ پس از انتخاب بر اساس معیارهای علمی، برگزیدگان یک ماه را در ایران اقامت داشته و به تکمیل یادگیری زبان فارسی می پردازند.
کتاب هاي توليدشده بنياد
از مهمترین فعالیت های حوزه معاونت آموزش و پژوهش تولید محتوای آموزشی جهت زبانآموزان فارسی است. کارشناسان و پژوهشگران متخصص این معاونت در چهار بخش خواندن، واژه، فارسی عمومی و ایران شناسی با به کارگیری اصول و روش های یادگیری زبان جلد اول هر بخش را تولید کرده و نسخه آموزشی را در اختیار زبان آموزان فارسی قرار دادند. طبق نظرسنجی صورت گرفته، این امر با استقبال زیاد زبان آموزان مواجه شد…اطلاعات بیشتر در بوم ۵و۶